Powołanie Członków Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2018-04-09

Raport bieżący nr

8/2018

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _ Dz. U. z 2009r., Nr 33_ , informuje, iż w dniu 09.04.2018 r Rada Nadzorcza TIM SA, skróciła kadencję Zarządu TIM SA pełniącego funkcję w następującym składzie : Krzysztof Folta – Prezes Zarządu, Anna Słobodzian-Puła- Członek Zarządu, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu z kadencji trzyletniej na kadencję dwuletnią. Mandaty ww. Członków Zarządu TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017r. Rada Nadzorcza TIM SA podjęła decyzję o skróceniu kadencji Zarządu TIM SA na wniosek Zarządu TIM SA uzasadniony zmianą struktury organizacyjnej i koniecznością ustalenia nowych celów, kompetencji i zakresów odpowiedzialności na najbliższe lata dla Członków Zarządu TIM SA.

Jednocześnie Rada Nadzorcza w dniu 09.04.2018 r powołała na nową kadencję trzyosobowy Zarząd TIM SA w następującym składzie:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,
Anna Słobodzian – Puła – Członek Zarządu,
Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu.

Wspólna trzyletnia kadencja Członków Zarządu TIM SA rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2017. Mandaty Członków Zarządu TIM SA wygasną najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2020.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu TIM SA tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-04-09, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-04-09, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj