Powołanie Członków Zarządu TIM SA

Data sporządzenia

2016-05-18

Raport bieżący nr

14/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009r., Nr 33_, informuje, iż w dniu 17.05.2016 r Rada Nadzorcza TIM SA powołała trzyosobowy Zarząd TIM SA w następującym składzie:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu,
Artur Piekarczyk – Członek Zarządu,
Anna Słobodzian – Puła – Członek Zarządu.

Wspólna trzyletnia kadencja Członków Zarządu TIM SA rozpocznie się od dnia następnego po dniu w którym odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA zatwierdzające sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2015 i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2018.
W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu TIM SA tj. posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

ZAŁĄCZNIK

Życiorysy Członków Zarządu TIM SA [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-05-18, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2016-05-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj