Powołanie Komitetu Audytu

Data sporządzenia

2017-09-20

Raport bieżący nr

33/2017

 

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _Dz. U. z 2017r., poz. 1089_ oraz § 19 ust. 8 Statutu TIM S.A., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20.09.2017r. powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Andrzej Kasperek – Członek Komitetu Audytu,
3. Andrzej Kusz – Członek Komitetu Audytu.

Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.

TIM S.A. informuje, iż powołany w dniu 20.09.2017r Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

a_ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b_ przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
c_ większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady _nadzorczej_.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż dotychczas zadania Komitetu Audytu w TIM SA pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2017-09-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2017-09-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj