Powołanie Prokurenta Spółki

Zarząd Spółki TIM S.A., działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o udzieleniu z dniem14.04.2010r przez Zarząd Spółki prokury Pani Annie Słobodzian-Puła.

Pani Anna Słobodzian-Puła z wykształcenia jest radcą prawnym. W 1998r ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. W latach 1999-2003 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W 2005r ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Europejskiego. Pani Anna Słobodzian-Puła zatrudniona jest w TIM SA od 1998r, najpierw na stanowisku doradca prawny , od 2003r na stanowisku radca prawny, od 2006r – Kierownik Wydziału Organizacyjno –Prawnego, aktualnie na stanowisku Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Od 2003r Pani Anna Słobodzian-Puła zapewnia stałą obsługę prawną firmie SONEL SA z siedzibą w Świdnicy. Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Anna Słobodzian-Puła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki TIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według oświadczenia złożonego Spółce Pani Anna Słobodzian-Puła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-04-15

Raport bieżący nr 19/2010

Skrócona nazwa emitenta TIM

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-04-15

Wiceprezes Zarządu Artur Piekarczyk 2010-04-15

drukuj