Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.

Data sporządzenia

2023-06-27

Raport bieżący nr

27/2023

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na postawie z § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TIM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 roku powołało Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe TIM S.A. za 2022 rok.
Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.

Według oświadczenia złożonego Spółce przez Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego :

– Pan Krzysztof Wieczorkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do TIM S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
– Pan Krzysztof Wieczorkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu TIM S.A. przedstawia informacje dotyczące Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego – opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-06-27, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-06-27, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj