Prognoza wyników finansowych na lata 2007-2009

(Emitent – PAP – wtorek, 13 lutego 01:37)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na lata 2007-2009, która przedstawia się następująco:

1) prognoza na rok 2007: – przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – 550 000 tys PLN, – zysk na działalności operacyjnej – 50 000 tys PLN, – zysk netto – 40 000 tys PLN,

2) prognoza na rok 2008: – przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w przedziale od 600 000 tys PLN do 650 000 tys PLN, – zysk na działalności operacyjnej – w przedziale od 55 000 tys PLN do 60 000 tys PLN, – zysk netto- w przedziale od 45 000 tys PLN do 50 000 tys PLN.

3) prognoza na rok 2009: – przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w przedziale od 700 000 tys PLN do 750 000 tys PLN, – zysk na działalności operacyjnej – w przedziale od 65 000 tys PLN do 70 000 tys PLN, – zysk netto – w przedziale od 55 000 tys PLN do 60 000 tys PLN.

Przyjęte przez Zarząd TIM SA założenia do prognozy, o której mowa powyżej, są następujące:

– sytuacja makroekonomiczna nie ulegnie zmianie,

-TIM zachowa pozycję lidera na rynku hurtu elektroenergetycznego i osiągnie ok.20 % ww. rynku ( obecnie TIM posiada ok. 9 % ww. rynku ),

-Spóka osiągnie wpływy z tytułu emisji akcji serii F w wysokości co najmniej 80 mln PLN,

– otwarcie nowych magazynów centralnych nastąpi: – w Siechnicach pod Wrocławiem – w marcu 2008, – pod Toruniem – w lipcu 2009

– struktura zapasów i sprzedaży nie ulegnie znaczącej zmianie w okresie objętym ww. prognozą,

– rotacja zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw nie ulegną istotnej zmianie,

– liczba tzw. klientów lojalnych wzrośnie o 30 % rocznie,

– dynamika sprzedaży w 2007 r wyniesie ok 40 %, a w latach następnych obniży się do 10-25 %,

– zasady udzielania tzw. bonusów nie ulegną istotnej zmianie w okresie objętym prognozą,

– marża zysku netto utrzyma się na poziomie 7-8 %,

– do 2009 roku nie będzie wypłacana dywidenda,

– oferta handlowa będzie rozszerzana o 20 % referencji rocznie,

-nastąpi obniżenie kosztów wydania/ przyjęcia jednej pozycji towarowej.

Ponadto Zarząd TIM SA podjął uchwałę w przedmiocie ww prognozy wyników finansowych po przeanalizowaniu wstępnych wyników finansowych TIM za styczeń 2007 oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa. W okresie od 01.01.2007r do 31.01.2007 r. przychody TIM SA ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 32 600 tys PLN, co stanowi wzrost o 65,9 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy , przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.

Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Jednocześnie Zarząd TIM SA, w wykonaniu zobowiązania przyjętego na siebie w dokumencie – polityka dywidendowa TIM SA oświadcza, iż całkowity koszt planowanych na rok 2007 inwestycji wyniesie ok. 50 mln PLN.

Prognoza wyników finansowych, o której mowa powyżej , zostanie omówiona przez Zarząd TIM SA na konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 13.02.2007r , o godzinie 12.00 w sali Amsterdam w Hotelu Sheraton w Warszawie , przy ul. B. Prusa 2, na którą Zarząd TIM SA serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 13/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2007-02-13 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj