Prognoza wyników finansowych TIM SA na rok 2005

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych TIM SA na rok 2005:Przychody ze sprzedaży – 250 mln PLN
Zysk z działalności operacyjnej – 18.350 PLN
Zysk netto – 13 mln PLN.

Zarząd TIM SA podjął uchwałę w przedmiocie ww. prognozy wyników finansowych po przeanalizowaniu wyników finansowych TIM SA za I kwartał 2005r oraz sytuacji gospodarczej w sektorze budownictwa.
Zarząd TIM SA na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania wyżej wymienionej prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów.

Zarząd TIM SA co miesiąc dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co miesiąc dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

 

Raport bieżący 8 / 2005

drukuj