Program motywacyjny TIM S.A.- opcje objęcia akcji za 2021 rok

Data sporządzenia

2020-12-22

Raport bieżący nr

40/2020

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka” lub „TIM S.A.”_ informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 5/23.10.2020 roku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia TIM S.A. w sprawie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, kluczowych menadżerów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych _dalej: „Uchwała”_ opublikowanej w raporcie bieżącym nr 31/2020 z dnia 23.10.2020 roku, w dniu 22 grudnia 2020 roku zawarte zostały umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu dla członków Zarządu, innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych _dalej: „Program Motywacyjny”_ na mocy których przyznane zostały opcje objęcia akcji TIM S.A. w I Transzy za rok 2021, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w Uchwale oraz uchwalonym przez Radę Nadzorczą TIM S.A. na podstawie Uchwały Regulaminie programu motywacyjnego TIM S.A. dla członków Zarządu, innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki oraz członków zarządu spółek zależnych _dalej: „Regulamin”_ w łącznej ilości 366 933 sztuk, z czego:

1_ Zarząd TIM S.A. otrzymał łącznie opcje objęcia 183 466 akcji TIM S.A., w tym:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu – opcja objęcia 62 378 akcji TIM S.A.
Piotr Nosal – Członek Zarządu – opcja objęcia 60 544 akcji TIM S.A.
Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu – opcja objęcia 60 544 akcji TIM S.A.

2_ członkowie zarządu 3LP S.A. z siedzibą w Siechnicach – spółki zależnej TIM S.A. otrzymali łącznie opcje objęcia 91 767 sztuk akcji TIM S.A.

3_ osoby wchodzące w skład kluczowej kadry menadżerskiej TIM S.A. otrzymały łącznie opcje objęcia 91 700 sztuk akcji TIM S.A..

Po upływie 24 miesięcy od zakończenia 2021 roku i spełnieniu warunków określonych w Uchwale i Regulaminie ww. osobom zostaną zaproponowane do objęcia akcje TIM S.A. w ilości określonej powyżej, na zasadach opisanych w Uchwale oraz Regulaminie.

Zarząd TIM S.A. podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na sytuację finansową oraz majątkową Spółki oraz potencjalnie na cenę akcji TIM S.A..

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-12-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-12-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj