Projekt sprzedaży części nieruchomości TIM SA położonej w Siechnicach

Data sporządzenia

2014-10-21

Raport bieżący nr

27/2014

Zarząd TIM SA, działając na podstawie art 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. 2009,185,1439 z późn. Zm ), informuje, iż w dniu 20.10.2014 r. Rada Nadzorcza TIM SA pozytywnie oceniła projekt sprzedaży przez TIM SA części nieruchomości zabudowanej położonej w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, o powierzchni 13,3262 ha (ograniczonej do działek o nr: 544/59; 544/60; 544/47; 544/53; 544/54; 544/55; 544/56; 544/49; 544/57; 544/73; 544/75) zabudowanej budynkami i budowlami w tym m.in: budynkiem magazynowym, w którym powierzchnia magazynowa to ok. 10.500 mkw, a biurowo-socjalna ok. 1.200 mkw (zwanym dalej „Centrum Logistycznym”), a następnie: wynajęciu przez TIM SA części sprzedanej nieruchomości tj. Centrum Logistycznego od nabywcy nieruchomości oraz wynajęciu dodatkowej powierzchni magazynowej (ok. 30.000 mkw ) po jej wybudowaniu przez nabywcę nieruchomości na nieruchomości, o której mowa powyżej. Jednocześnie Zarząd TIM SA wyjaśnia, iż w dniu 12.05.2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA podjęło uchwałę nr 28/12.05.2014 r. w sprawie zbycia ww. nieruchomości, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2014 r. z dnia 13.05.2014 r. Na mocy ww. Uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraziło zgodę na zbycie całości lub części nieruchomości położonej w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, zastrzegając jednocześnie, iż przed przeprowadzeniem transakcji, o której mowa powyżej, cena sprzedaży ww. nieruchomości i warunki zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa powyżej, wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia TIM SA. Zarząd TIM SA informuje, iż prowadził będzie negocjacje mające na celu ustalenie warunków realizacji projektu, o którym mowa powyżej. Po ustaleniu ww. warunków Zarząd TIM SA zwoła Walne Zgromadzenie TIM SA, celem podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-10-21, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-10-21, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj