Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na dzień 15.11.2022 r zgłoszony przez akcjonariusza

Data sporządzenia

2022-11-09

Raport bieżący nr

30/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”_, działając na postawie § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane w dniu 08.11.2022 roku od akcjonariusza – Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zgłoszenie projektu uchwały do punktu 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zwołanego na dzień 15.11.2022 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 15.11.2022 roku przekazana została do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 28/2022 z dnia 17.10.2022 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-09, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
2022-11-09, Piotr Nosal – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Zgłoszenie projektu uchwały TIM SA - 15.11.2022 r.
527 KB