Projekt uchwały ZWZ TIM SA w sprawie zgody na zbycie nieruchomości zgłoszony przez Akcjonariusza K. Wieczorkowskiego

Data sporządzenia

2014-05-05

Raport bieżący nr

12/2014

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, niniejszym informuje, iż w dniu 05.05.2014r Akcjonariusz TIM SA Pan Krzysztof Wieczorkowski, działając w trybie art. 401 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, złożył w Spółce projekt uchwały nr 25/12.05.2014r w sprawie zgody na zbycie nieruchomości, dotyczącej punktu 30 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA, które zwołane zostało na dzień 12 maja 2014r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA opublikowane zostało przez Zarząd TIM SA w dniu 14.04.2014r – raport bieżący nr 10/2014

Poniżej przedkładamy projekt uchwały nr 25/12.05.2014r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA w sprawie zgody na zbycie nieruchomości, zgłoszony przez Akcjonariusza Krzysztofa Wieczorkowskiego.

„Projekt uchwały nr 25/12.05.2014r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z siedzibą w Siechnicach(„Spółka”) w sprawie zgody na zbycie nieruchomości.

Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r ( Repertorium A nr 13037/2012 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 16.0416 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00037080/6, oraz całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 2.5577 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00043002/1 z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży ww. nieruchomości, cena sprzedaży ww. nieruchomości i warunki zapłaty ceny sprzedaży, o której mowa powyżej, wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia TIM SA.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zgłoszony przez Zarząd TIM SA projekt uchwały nr 25/12.05.2014r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA jest następujący:

„Projekt uchwały nr 25/12.05.2014r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”) w sprawie zgody na zbycie nieruchomości

Na mocy art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt 17 Statutu Spółki, przyjętego uchwałą nr 28/29.06.2012 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2012r ( Repertorium A nr 13037/2012 ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wyraża zgodę na zbycie całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 16.0416 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00037080/6, oraz całości lub części nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 2.5577 ha, położonej w Siechnicach, przy ul. E. Kwiatkowskiego 24, dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgę wieczystą pod nr KW WR1O/00043002/1 z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.Przed przeprowadzeniem transakcji sprzedaży ww. nieruchomości, cena sprzedaży ww. nieruchomości wymaga akceptacji Rady Nadzorczej TIM SA.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-05, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-05, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj