Projekty uchwał na NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 01.09.2008r.

(Emitent – PAP – sobota, 23 sierpnia 18:21)

Zarząd TIM SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 01.09.2008r

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA TIM SA, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01.09.2008r

Projekt Uchwały nr ………../01.09.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r ……………………………………….

Projekt Uchwały nr …….01.09.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r.

w sprawie wyboru Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA wybiera na Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r ……………………………………….

Projekt Uchwały nr ………../01.09.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 01.09.2008r …………………………………….

Projekt Uchwały nr ………../01.09.2008r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA przyjmuje porządek obrad w treści ustalonej i ogłoszonej przez Zarząd TIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …………… z dnia………………….., poz……………………

Uchwała nr ……/NWZA/2008

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A.

z siedzibą w Siechnicach („Spółka”)

z dnia 1 września 2008r.

w sprawie odkupu akcji TIM S.A. celem umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Upoważnia się Zarząd TIM S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

2.Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 69.421.698,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

3. Upoważnia się Zarząd TIM SA do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji TIM SA w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

Niniejsza uchwała podejmowana jest w związku z przeceną akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W ocenie Zarządu TIM SA, zarówno w interesie Spółki jak i akcjonariuszy leży realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia TIM SA wyrażająca zgodę na zakup celem umorzenia akcji własnych przez TIM SA. Odkup i umorzenie akcji własnych przez TIM SA potencjalnie może przyczynić się do wzrostu wartości akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Jednocześnie Zarząd TIM SA deklaruje, iż ustalone warunki odkupu akcji własnych umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie odkupu akcji własnych przez TIM SA na równych i przejrzystych zasadach. Zarząd TIM SA deklaruje również, że realizacja odkupu akcji własnych celem umorzenia nie wpłynie negatywnie na zdolność Spółki do finansowania zamierzonych planów inwestycyjnych i strategii rozwoju.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Rada Nadzorcza TIM SA, działając zgodnie z zasadą zawartą w części III ust. 1 pkt. 3 dokumentu ” Zasady Dobrych Praktyk Notowanych na GPW”, uchwałą nr 1/RN/31.07.2008r pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad WZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 01.09.2008r .

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 27/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-08-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2008-08-23 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj