Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 26.06.2004r.

(Emitent – PAP – piątek, 18 czerwca 19:09 – Raport bieżący 13/04)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 26.06.2004r.

Projekt Uchwały nr 1/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2003.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 2/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2003 na które składa się :

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2003r. wykazujący sumę bilansową w wysokości 70.551.888,17 PLN,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujący zysk netto w kwocie 847.074,78 PLN,
d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 152.536,03 PLN,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r do 31.12.2003r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 973.482,63 PLN,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 3/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. postanawia, iż zysk wypracowany w 2003 roku w kwocie 847.074,78 PLN ( słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy ) na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 4/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 5/03

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 26. 06.2003r r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 6/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 7/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 8/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 9/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r do 31.12.2003r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 10/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 11/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A.udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 12/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.)) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 13/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.)) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003r do 28.06.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 14/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Radomowi z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r. do 31.12.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 15/04

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2003r do 31.12.2003r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 16/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 17/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej TIM S.A..

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 18/04

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala, iż w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. wchodzić będzie pięciu członków Rady Nadzorczej , w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, których mandaty wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19/04

Na mocy art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i §22 Statutu Spółki TIM S.A. Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana …………………………. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 20/04

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A.( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana ……………………………. na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 21/04

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A.( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana ……………………………. na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 22/04

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A.( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana ……………………………. na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 23/04

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. powołuje Pana ……………………………. na Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. .
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała nr 24/04

Na mocy art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. umarza 3.620.000 ( słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM S.A., o wartości nominalnej 1 PLN każda, które to akcje zostały nabyte przez Spółkę od Akcjonariuszy za ich zgodą, w celu ich umorzenia, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 1/02 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z dnia 13.08.2002r, za wynagrodzeniem w kwocie łącznej 1.961.415,80 PLN ( słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i osiemdziesiąt groszy ).

§ 2

Umorzenie nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego TIM S.A., po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25/04

Na mocy art. 360 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 pkt 3 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Działając w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego TIM S.A. do liczby akcji, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA postanawia obniżyć kapitał zakładowy TIM S.A. z kwoty 24.200.000 PLN ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych )do kwoty 20.380.000 PLN ( słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych ), tj. o kwotę 3.820.000 PLN ( słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych )

§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w konsekwencji umorzenia 3.620.000 ( słownie: trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D TIM S.A., dokonanego na mocy uchwały nr 24/04 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z dnia 26.06.2004r oraz w konsekwencji umorzenia 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C TIM S.A., dokonanego na mocy uchwał Zarządu TIM SA podjętych w latach 1998-2000.

§ 3
Obniżenie kapitału zakładowego spółki nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd zmiany Statutu Spółki.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26/04

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5 Statutu TIM S.A. ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
W związku z podjęciem uchwał o umorzeniu akcji i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala następującą zmianę Statutu Spółki.
§8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.380.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 20.380.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:
1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B
3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C
4) 15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

Uchwała nr 27/04

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych zmian Statutu Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28/04

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd TIM S.A. do podjęcia czynności faktycznych i prawnych , których przedmiotem będzie zbycie przez Spółkę nabytych w celu umorzenia 3.620.000 akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A., nabytych w celu umorzenia na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 1/02 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Akcjonariuszy TIM S.A. z dnia 13.08.2002r.
2. Zbycie przez Spółkę opisanych w ust. 1 akcji może nastąpić wyłącznie na rynku regulowanym, tj . na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z Regulaminem tejże Giełdy z zastrzeżeniem, iż w celu umożliwienia wszystkim uczestnikom rynku jednakowego dostępu do zbywanych akcji, zbycie następować może z wyłączeniem transakcji pakietowych.
3. Cena za zbywane akcje nie może być niższa, aniżeli średnia cena nabycia ww. akcji powiększona o koszt ich nabycia i koszt finansowania ich nabycia liczony od dnia nabycia do dnia sprzedaży.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj