Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA

(Emitent – PAP – czwartek, 9 czerwca 18:40 – Raport bieżący 1/05)

Zarząd TIM SA niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 18.06.2005 r.Projekt Uchwały nr 1/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 2/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2004 na które składa się :

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r. wykazujący sumę bilansową w wysokości 92 587 595,08 PLN,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r wykazujący zysk netto w kwocie 11 108 548,53 PLN,
d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r wykazujący przyrost stanu środków pieniężnych o kwotę 190 339,25 PLN,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004r do 31.12.2004r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 108 548, 53 PLN,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 3/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. postanawia, iż zysk wypracowany w 2004 roku w kwocie 11.108.548,53 zł ( słownie: jedenaście milionów sto osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze ) podzielony zostanie w następujący sposób:
– kwota 890.000 zł ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) – przekazana zostaje na kapitał zapasowy Spółki,
– kwota 10.218.548,53 zł ( słownie: dziesięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze ) – przeznaczona zostaje na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych. .

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 4/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 5/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 6/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2004r – 26.06.2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 7/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Arturowi Piekarczykowi z wykonania obowiązków w okresie 26.06.2004r – 31.12.2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 8/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 9/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004r do 26.06.2004r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 10/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2004r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 11/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Radomowi z wykonania obowiązków w 2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 12/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.)) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w 2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 13/05

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA (przyjętego uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2004r do 31.12.2004r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 14/05

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. przyznaje Członkom Rady Nadzorczej TIM SA wchodzącym w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. w dniu 31.12.2004r dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych w 2004r w następującej wysokości:
– 30.000 zł ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych ) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA,
– 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych.) dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej TIM SA.
2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do dnia 30.06.2005r

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Projekt Uchwały nr 15/05

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA rekomenduje przyjęcie przez Spółkę dokumentu „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, z wyłączeniem zasady nr 28. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA podziela stanowisko Rady Nadzorczej TIM SA, iż bezcelowym jest wyłanianie dwóch komitetów z pięcioosobowego, sprawnie działającego składu Rady Nadzorczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Raport bieżący 12 / 2005

drukuj