Przydział akcji serii E TIM SA w ramach Programu Motywacyjnego

(Emitent – PAP – środa, 25 lutego 17:53)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach informuje, iż w dniu 24.02.2009r, działając na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18/24.06.2006r z dnia 24.06.2006 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 23/24.06.2006r z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki, Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20/24.06.2006r z dnia 24 czerwca 2006r w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a także na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego TIM SA, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą TIM S.A., przydzielił posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA 210 tysięcy akcji na okaziciela serii E TIM SA na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2007.

Akcje, o których mowa powyżej, przydzielone zostały w konsekwencji wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A TIM SA przez Posiadaczy ww. Warrantów Subskrypcyjnych.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające Emitenta które złożyły Oświadczenie o Wykonaniu Warrantów, złożyły zapisy na akcje serii E TIM SA oraz dokonały zapłaty ceny emisyjnej, otrzymały następujące ilości akcji:

Krzysztof Folta – 29.500 akcji serii E TIM SA,

Mirosław Nowakowski – 22.000 akcji serii E TIM SA,

Artur Piekarczyk -22.000 akcji serii E TIM SA,

Mariola Połetek – 3.200 akcji serii E TIM SA,

Maciej Posadzy – 17.500 akcji serii E TIM SA.

Pozostałe akcje przydzielone zostały członkom kadry kierowniczej Spółki.

Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii E TIM SA wynosi 1 złoty za jedną akcję.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są akcje zwykłe na okaziciela serii E TIM SA zostały został opisany w Prospekcie Emisyjnym akcji serii F TIM S.A.

Informacja o przydziale warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA przekazana została przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 13.12.2008r w raporcie bieżącym nr 41/2008.

 

Raport bieżący nr 8/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-02-25 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-02-25 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj