Przydział akcji serii F TIM SA

(Emitent – PAP – wtorek, 13 marca 16:49)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 13.03.2007r dokonał przydziału akcji serii F TIM SA wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA nr 3/24.11.2006r z dnia 24 listopada 2006r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz informuje, że emisja akcji serii F doszła do skutku na maksymalnym poziomie, tj. zostało objętych 3.057.000 akcji .

W związku z powyższym zapisy na akcje nie objęte w wyniku realizacji praw poboru oraz zapisów dodatkowych nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że stopa redukcji zapisów dodatkowych wyniosła 35 %.

Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 30 złotych, co oznacza pozyskanie przez Spółkę 91.710.000 zł.

Zarząd TIM Sa jednocześnie informuje, że szczegółowy raport, o którym mowa w par. 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostanie przekazany w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 22/2007

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-13 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

2007-03-13 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj