Przydział warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA. -realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2007

(Emitent – PAP – sobota, 13 grudnia 12:22)

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, informuje, iż w dniu 12 grudnia 2008r. – działając na mocy postanowień Uchwały nr 23/24.06.2006r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2009, w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego postanowieniem z dnia 25 lipca 2006 roku, – podjął uchwałę w sprawie przydziału 210.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A TIM SA , uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.

Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2006r w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.

Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki (członków Zarządu Spółki, członków kadry kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Spółki), z którymi Spółka zawarła umowy opcji.

W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A TIM SA za rok 2007, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego 2007/2009. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 1 złoty.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające Emitenta otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych:

Krzysztof Folta – 29.500 warrantów subskrypcyjnych serii A

Mirosław Nowakowski – 22.000 warrantów subskrypcyjnych serii A

Artur Piekarczyk –22.000 warrantów subskrypcyjnych serii A

Mariola Połetek – 3.200 warrantów subskrypcyjnych serii A

Maciej Posadzy – 17.200 warrantów subskrypcyjnych serii A.

Pozostałe warranty przydzielone zostały członkom kadry kierowniczej Spółki.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii A TIM SA , został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii F TIM S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Raport bieżący nr 41/2008

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2008-12-13 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2008-12-13 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj