Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B TIM SA za rok 2010

Data sporządzenia

2011-09-15

Raport bieżący nr

20/2011

Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, informuje, iż w dniu 14 września 2011r. – działając na mocy postanowień Uchwały nr 23/16.06.2009r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 16 czerwca 2009 roku w przedmiocie zmiany Uchwały nr 23/24.06.2006r WZA TIM SA z dnia 24.06.2006r w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego podjął uchwałę w sprawie przydziału 410.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii B TIM SA , uprawniających ich Posiadaczy do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki.

Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 18/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 24 czerwca 2006r w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, która następnie zmieniona została na mocy Uchwały nr 21/16.06.2009r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2009r .

Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki (członków Zarządu Spółki, członków kadry kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju Spółki), z którymi Spółka zawarła umowy opcji.

W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii B TIM SA za rok 2010, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 1 złoty.

W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające i prokurent Emitenta otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych:

Krzysztof Folta – Prezes Zarządu – 60.500 warrantów subskrypcyjnych serii B
Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu – 45.000 warrantów subskrypcyjnych serii B
Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych – 37.500 Warrantów subskrypcyjnych serii B
Anna Słobodzian- Puła – Prokurent -7.000 warrantów subskrypcyjnych serii B

Pozostałe warranty przydzielone zostały członkom kadry kierowniczej Spółki.

Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii B TIM SA , został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii F TIM S.A.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2011-09-15, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2011-09-15, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

drukuj