Przyjęcie strategii TIM S.A. na lata 2019 - 2021

Data sporządzenia

2019-04-11

Raport bieżący nr

12/2019

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Zarząd TIM S.A. przyjął strategię średnioterminową TIM S.A. na lata 2019 – 2021, _”Strategia”_. Przyjęte założenia i cele Strategii zawarte są w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.
Głównym celem Strategii jest wzrost wartości TIM SA i osiągnięcie do 2021 roku rocznych przychodów Spółki na poziomie co najmniej 1 mld zł oraz rentowności EBITDA nie niższej niż 3,6%.
Spółka informuje jednocześnie, że przyjęte cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników, w tym finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2019-2021.
Przyjęta Strategia zostanie zoperacjonalizowana w 2019 roku i będzie podlegać cyklicznym przeglądom dokonywanym przez Zarząd TIM S.A.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-04-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-04-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Strategia TIM 2019-2021
1 MB