Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Data sporządzenia

2024-03-08

Raport bieżący nr

1/2024 (EBI)

 

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tim Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Zarząd TIM S.A. otrzymał w dniu 8 marca 2024 r. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad. Żądania zostały złożone przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. W związku z ww. żądaniem i obecnością wszystkich akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 8 marca 2024 r. w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania, w związku z czym, z uwagi na brak możliwości pozyskania opinii w krótkim czasie oraz obecność całego akcjonariatu, Spółka incydentalnie odstąpiła od zaopiniowania projektów uchwał przez Radę Nadzorczą.
W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady:

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-08, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-08, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj