Raport kwartalny

Zarząd TIM SA publikuje raport finansowy za I kwartał roku obrotowego 2005.

 

WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł.
narastająco

1Q2005

narastająco

1Q2005

narastająco

1Q2004

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 605,00 10 611,00 37 534,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 753,00 686,00 1 118,00
III. Zysk (strata) brutto 2 507,00 624,00 709,00
IV. Zysk (strata) netto 2 051,00 511,00 709,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 519,00 372,00 2 550,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -716,00 -175,00 -255,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -778,00 -191,00 -2 182,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 25,00 6,00 113,00
IX. Aktywa razem 79 772,00 19 534,00 70 811,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 960,00 12 969,00 59 449,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 316,00 77,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 512,00 12 614,00 59 365,00
XIII. Kapitał własny 23 812,00 5 831,00 11 362,00
XIV. Kapitał zakładowy 20 380,00 4 991,00 24 200,00
XV. Liczba akcji 20 380 000,00 20 380 000,00 24 000 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,03 0,03
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,03 0,03
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,17 0,29 0,47
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,17 0,29 0,47
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

 

Ściągnij pełną wersję raportu [ZIP]

drukuj