Raport roczny

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 352 683 341 996 83 753 81 943
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 035) 285 (1 908) 68
III. Zysk (strata) brutto (7 463) 1 948 (1 772) 467
IV. Zysk (strata) netto (6 187) 1 414 (1 469) 339
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 547) 25 573 (2 742) 6 127
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 936 4 713 697 1 129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 764) (14 688) (656) (3 519)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (11 375) 13 598 (2 701) 3 258
IX. Aktywa, razem 274 474 284 088 65 180 69 490
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 689 90 453 21 626 22 125
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 999 3 029 950 741
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 85 690 87 424 20 662 21 384
XIII. Kapitał własny 184 785 193 635 44 557 47 364
XIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 353 5 430
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,28) 0,06 (0,07) 0,02
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,28) 0,06 (0,07) 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,32 8,72 2,01 2,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,32 8,72 2,01 2,13
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w 2013 r. – 4,2110 zł, kurs średnioroczny w 2012 r.- 4,1736 zł; kurs na dzień 31.12.2013 r. – 4,1472 zł; 31.12.2012 r. – 4,0882 zł

–__–

List Prezesa Zarządu [PDF]

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. [PDF]

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego TIM SA sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. [PDF]

Roczne sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.12.2013 r. [PDF]

Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności w 2013 r.  [PDF]

Oświadczenie w sprawie biegłego rewidenta [PDF]

Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania [PDF]

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
2014-03-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-03-20, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2014-03-20, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-03-20, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
2014-03-20, Jolanta Wróbel – Główny Księgowy
drukuj