Raporty finansowe spółek giełdowych. Jak i kiedy są one publikowane?

Zgodnie z prawem wszyscy uczestnicy rynku mają prawo do równego dostępu do informacji ze spółek notowanych na GPW. Do najważniejszych z nich należą raporty finansowe. To podstawowe źródło, z którego można dowiedzieć się o kondycji firmy, w której akcjach inwestor ulokował swoje oszczędności.

Za nami kolejny sezon wyników, podczas którego nie obyło się bez wpadek. W ostatnich tygodniach władze warszawskiej giełdy zawiesiły notowania kilku spółek. Stało się tak na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. Powód? Ich władze nie przekazały w terminie do publicznej wiadomości raportów finansowych. A to jeden z podstawowych obowiązków informacyjnych firmy wobec inwestorów. W kolejnym odcinku cyklu „Cały ten rynek…” odpowiemy na pytanie, do czego zobowiązana jest spółka w zakresie przekazywania raportów finansowych.

W jaki sposób spółka komunikuje wyniki?
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem spółka obecna na GPW ma obowiązek przekazać raport finansowy jednocześnie do Komisji Nadzoru Finansowego, na GPW oraz do publicznej wiadomości (za pośrednictwem systemu ESPI, a także publikując go na stronie internetowej).

Firma musi pokazywać następujące okresowe publikacje:
– raport kwartalny – zawiera sprawozdanie finansowe po zakończonym kwartale, ale nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta;
– raport półroczny – po pierwszym półroczu roku obrotowego. Również zawiera on skrócone sprawozdanie finansowe, ale publikacja jest już sprawdzana przez biegłego rewidenta;
– raport roczny – po całym roku obrotowym, również podlega audytowi.

Jeżeli mamy do czynienia ze spółką dominującą w grupie, to dodatkowo jej władze są zobowiązane do przekazywania raportów w formie skonsolidowanej. Można też zwrócić uwagę na to, że spółka nie ma obowiązku publikowania raportu kwartalnego po II kwartale, dlatego że przekazuje jednocześnie raport okresowy za pierwsze półrocze. Podobnie wygląda sprawa z raportem za ostatni kwartał roku obrotowego, ale pod warunkiem, że firma przekazuje raport roczny.

Co również bardzo ważne, sprawozdania finansowe muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi w spółce standardami rachunkowości.

Kiedy spółka publikuje raporty finansowe?
Tę kwestię w Polsce reguluje szereg szczegółowych przepisów. Dlatego dla prostego wyjaśnienia sprawy musimy skupić się na podstawowych informacjach. Z punktu widzenia inwestora najważniejsze jest to, że notowana na GPW spółka publikuje raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny jednocześnie. Ma na to dokładnie 45 dni od momentu zakończenia konkretnego kwartału roku obrotowego. Gdy w grę wchodzi publikacja raportu rocznego, spółka ma na to więcej czasu: 80 dni od zakończenia całego roku obrotowego. Z kolei raport półroczny spółka ma obowiązek przekazać w terminie dwóch miesięcy od końca pierwszego półrocza.

Co ciekawe, podobnie jak w przypadku wielu urzędowych spraw, jeżeli ostatni dzień publikacji wyników wypada w dniu wolnym od pracy, wówczas termin przesuwa się na pierwszy, następujący potem dzień roboczy.

Nie mniejsze znaczenie od dat dziennych mają terminy godzinowe przekazywania informacji przez spółki. W minionym sezonie wyników kilka spółek również nimi miało problemy, publikując raporty nie wtedy, gdy powinny.

Podstawową zasadę można sformułować w ten sposób, że spółka nie może przekazać raportu w trakcie sesji giełdowej. Ma więc na to czas albo rano do godziny 8.30, albo po zamknięciu notowań od godziny 17.05. Mowa tu o spółkach, których instrumenty finansowe są notowane w systemie notowań ciągłych. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku notowań kursu jednolitego z dwukrotnym określeniem kursu. Wówczas na prezentację wyników mają czas do godziny 10.30, między 11.30 a 14.30 oraz od 15.30.

Giełda przewidziała jednak wyjątki od tych reguł. Najważniejszy z nich jest taki, że raport okresowy można przekazać w innych godzinach, gdy istnieje obawa, że nie uda się zachować poufności zawartych w nim informacji i wcześniej wypłyną one na rynek.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o raportach finansowych spółek?

Przedstawione przez nas informacje to absolutne podstawy, jeżeli chodzi o obowiązki informacyjne spółek w zakresie prezentacji swoich wyników. Inwestorów, którzy chcieliby zapoznać się ze szczegółami i wyjątkami od przedstawionych reguł, zachęcamy do lektury przede wszystkim 3 dokumentów:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;

ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 r.

Niniejszy artykuł został sporządzony wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi rekomendacji, porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej, reklamy ani oferty sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych, w szczególności nie zawiera informacji o instrumentach finansowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży instrumentów finansowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na instrumenty finansowe.

Niniejszy artykuł ani żadna jego część, jak też fakt jego dystrybucji nie mogą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania. Nie może stanowić również źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania.

Nie należy dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszym artykule, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia czynione są wyłącznie na własne ryzyko.

drukuj