Realizacja odkupu akcji własnych przez TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 24 października 06:08)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie pkt. 6.3. Regulaminu Odkupu Akcji TIM SA, niniejszym informuje, iż w związku z wyjątkowo niską płynnością akcji Spółki, wielkość średniego dziennego wolumenu akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu na rynku regulowanym z 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Jednocześnie Zarząd TIM SA deklaruje, iż Spółka nie przekroczy 50 % średniego dziennego wolumenu obrotu z 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Powyższe działania mają na celu usprawnienie procesu skupu akcji własnych przez TIM SA.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 35/2008

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-24 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki
2008-10-24 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj