Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego TIM SA

(Emitent – PAP – piątek, 10 kwietnia 13:35)

Zarząd Spółki TIM S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2009r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji przez Sąd w dniu 03 kwietnia 2009r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki TIM S.A.

Wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego TIM S.A. wynosi 23.647 .000, 00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych). Przed rejestracją kapitał zakładowy wynosił 23.437.000,00 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji 210.000 Akcji serii E objętych przez Posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, którzy biorą udział w Programie Motywacyjnym 2007/2009 za rok 2007 . Program Motywacyjny, o którym mowa powyżej, opisany został w Prospekcie emisyjnym akcji serii F TIM SA, przydział akcji serii E opisany został w raporcie bieżącym nr 8/2009 z dnia 25.02.2009r. W zwiazku z powyższym zarejestrowana wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uległa obniżeniu z kwoty 620.000,00 zł do kwoty 410.000,00 zł, tj. o 210.000,00zł.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 23.647.000 głosów. W załączeniu Zarząd TIM SA przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki TIM S.A. uwzględniający zmianę wysokości kapitału zakładowego Spółki (§ 8 Statutu Spółki)

 

Raport bieżący nr 13/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-10 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-10 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj