Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

Data sporządzenia

2020-08-28

Raport bieżący nr

24/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej: „Spółka”, działając na podstawie § 5 pkt. 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o numerach: 20/29.06.2020 r. zmiana par. 7 ust. 2 Statutu Spółki, 21/29.06.2020 r. zmiana par.15 ust. 5 Statutu Spółki, 22/29.06.2020 r. zmiana par. 22 ust.2 Statutu Spółki, 23/29.06.2020 r. wykreślenie par. 25 ust.3 Statutu Spółki, 24/29.06.2020 r. zmiana par. 26 Statutu Spółki podjętych w dniu 29 czerwca 2020 r.
Data zarejestrowania ww. zmian Statutu Spółki przez sąd to 25.08.2020 r.
W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany Statutu uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r na mocy uchwały nr 25/29.06.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-08-28, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-08-28, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Statut TIM SA tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez ZWZ TIM S.A. w dniu 29.06.2020 r.
159 KB