Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

Data sporządzenia

2025-11-25

Raport bieżący nr

36/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając na podstawie § 5 pkt. 1_ i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmiany par. 8 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 6/23.10.2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 23 października 2020 r w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z upoważnieniem Zarządu do wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej par. 8 Statutu TIM S.A. otrzymał następujące brzmienie:
„par. 8
1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ złotych i dzieli się na 22.199.200 _słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 _słownie: jeden_ złoty każda, na które składa się:
1_100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji serii A,
2_2.900.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy_ akcji serii B,
3_1.800.000 _słownie: jeden milion osiemset tysięcy_ akcji serii C,
4_15.580.000 _słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii D,
5_619.200 _słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście_ akcji serii E,
6_1.200.000 _słownie: jeden milion dwieście tysięcy _ akcji serii F.

2.Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.100.800,00 PLN _słownie: milion sto tysięcy osiemset złotych_, poprzez emisję nie więcej niż 1.100.800 _słownie: miliona stu tysięcy ośmiuset_ akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN _słownie: jeden złoty_ każda _”Akcje”_ począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały rady nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 23 grudnia 2026 roku _”Kapitał Docelowy”_.

3.Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 2 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki programu motywacyjnego _”Program Motywacyjny”_ dla członków zarządu oraz innej kluczowej kadry menadżerskiej Spółki, a także członków zarządów jej spółek zależnych _”Uczestnicy Programu”_ oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez radę nadzorczą Spółki _”Regulamin”_, w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w statucie Spółki.

4.Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą rady nadzorczej Spółki, prawa poboru nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5.Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu.

6.Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród Uczestników, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.”

Data zarejestrowania ww. zmiany Statutu przez sąd to 18.11.2020 r.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę Statutu Spółki uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 23 października 2020 r na mocy uchwały nr 7/23.10.2020 r .

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-11-25, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-11-25, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Statut TIM SA-tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez NWZ TIM SA w dniu 23.10.2020 r.
170 KB