Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

Data sporządzenia

2022-11-22

Raport bieżący nr

36/2022

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając na podstawie § 5 pkt. 1_ i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 22 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców następujących zmian w Statucie Spółki:

a_zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 4/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 7 ust. 2 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 7 ust. 2 Statutu TIM S.A. otrzymał następującą treść:

„par. 7 . ust. 2 Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest:
1_handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi _PKD 46_,
2_handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi _PKD 47_,
3_magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _PKD 52.10.B_,
4_transport drogowy towarów _PKD 49.41.Z_,
5_wykonywanie instalacji elektrycznych _PKD 43.21.Z _,
6_usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów _PKD 64.92.Z_,
7reklama _PKD 73.1._,
8_usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych _PKD 64.99.Z_,
9_doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego _PKD 72.10.Z_,
10_działalność związana z oprogramowaniem, pozostała _PKD 62.01.Z_,
11_przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność _PKD 63.11.Z_,
12_działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność _PKD 62.02.Z_,
13_naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych _PKD 95.11.Z_,
14_pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych _PKD 62.09.Z_,
15_pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 82.99.Z_,
16_pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 85.58. B_,
17_działalność wspomagająca edukację _PKD 85.60. Z_,
18_działalność portali internetowych _PKD 63.12.Z_,
19_pozostałe pośrednictwo pieniężne _PKD 64.19.Z_,
20_pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _PKD 66.19.Z_,
21_działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe _PKD 69.20.Z_.”b_zmiany par. 15 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 5/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 15 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 6.

Po zmianie o której mowa powyżej, par. 15 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 15 ust. 6. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia radzie nadzorczej, na jej żądanie, informacji o:
1_uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
2_sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
3_postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
4_transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
5_zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt. 1-5 powyżej obejmuje również posiadane przez zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.”

c_zmiany par. 20 ust. 7 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 6/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 20 ust. 7 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 20 ust. 7 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 20. ust.7. Zaproszenie członków rady nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej”.

d_zmiany par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 7/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 22 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 22 ust. 2 pkt.7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie/przegląd sprawozdania finansowego spółki oraz badanie/przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM”.

e_zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4 dokonanej na mocy uchwały nr 8/15.11.2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. podjętej w dniu 15 listopada 2022 r w sprawie zmiany par. 22 Statutu Spółki poprzez dopisanie ust. 4.

Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 22 ust. 4 Statutu Spółki otrzymał następującą treść:

„par. 22 ust. 4 Działając na podstawie art. 382 _1_ par.8. Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 _1_ k.s.h. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka, przy czym koszt działania wszystkich powołanych doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć kwoty 500.000 zł _słownie pięćset tysięcy złotych_.”

Data zarejestrowania przez Sąd ww zmian w Statucie TIM S.A. to 22.11.2022 r.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu15 października 2022 r na mocy uchwały nr 9/15.11.2022 r .

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-11-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-11-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
 ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Statut TIM SA
281 KB