Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

Data sporządzenia

2024-03-22

Raport bieżący nr

19/2024

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „Spółka”_, działając na podstawie § 5 pkt. 1_ i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w dniu 22 marca 2024 roku otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców zmiany par. 8 ust. 1 Statutu Spółki dokonanej na mocy uchwały nr 1/11.03.2024 Zarządu TIM S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu.
Po zmianie, o której mowa powyżej, par. 8 ust. 1 Statutu TIM S.A. otrzymał następującą treść:
„par. 8 . ust. 1
1.Kapitał zakładowy spółki wynosi 22.933.066,00 zł _dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć_ złotych i dzieli się na 22.933.066 _słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćdziesiąt sześć_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 _słownie: jeden_ złoty każda, na które składa się:
1_100.000 _słownie: sto tysięcy_ akcji serii A,
2_2.900.000 _słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy_ akcji serii B,
3_1.800.000 _słownie: jeden milion osiemset tysięcy_ akcji serii C,
4_15.580.000 _słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy_ akcji serii D,
5_619.200 _słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście_ akcji serii E,
6_1.200.000 _słownie: jeden milion dwieście tysięcy _ akcji serii F,
7_733 866 _słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć_ akcji serii G.”

Data zarejestrowania przez Sąd ww. zmiany w Statucie TIM S.A. to 22 marca 2024 r.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji – 22.933 066 _jedna akcja TIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. _.

Podwyższenie kapitału zakładowego TIM S.A., o którym mowa powyżej nastąpiło w wyniku podjęcia przez Zarząd TIM S.A. w dniu 11 marca 2024 r uchwały nr 1/11.03.2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii G w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G oraz w sprawie zmiany Statutu. Informację o podjęciu przez Zarząd TIM S.A. uchwały, o której mowa powyżej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości w dniu 11 marca 2024 w raporcie bieżącym nr 15/2024.

Po dokonaniu emisji akcji serii G TIM S.A., o której mowa powyżej, aktualna wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 366 934 zł.

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-03-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-03-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj
pdf
2024.03.11 Statut TIM SA tekst jednolity
279 KB