Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.

Data sporządzenia

2019-01-02

Raport bieżący nr

2/2019

 

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, TIM S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 2 stycznia 2019 r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczego KRS sygn. sprawy WR.VI.Ns-Rej. KRS/040028/18/903 o zarejestrowaniu przez Sąd w dniu 21 grudnia 2018 r. zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 5 października 2018 r. Informację o podjęciu ww. uchwały Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 43/2018 z dnia 5 października 2018r.

W dniu 5 października 2018 r na mocy Uchwały nr 6/05.10.2018r Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanowiło co następuje:

„Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8_ Statutu TIM S.A. _przyjętego uchwałą nr 25/ 13.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 13.06.2018r Repertorium A nr 13845/2018_ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
㤠7
1.Przedmiotem przeważającej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana _PKD 46,90,Z_,

2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności _PKD_ jest:
1_handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi _PKD 46_,
2_handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi _PKD 47_,
3_magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów _PKD 52.10.B_,
4_transport drogowy towarów _PKD 49.41.Z_,
5_kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek _PKD 68.10.Z_,
6_wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi _PKD 68.20.Z_,
7_wykonywanie instalacji elektrycznych _PKD 43.21.Z _,
8_usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów _PKD 64.92.Z_,
9_reklama _PKD 73.1._,
10_usługi sklasyfikowane jako pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych _PKD 64.99.Z_,
11_doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego _PKD 72.10.Z_,
12_działalność związana z oprogramowaniem, pozostała _PKD 62.01.Z_,
13_przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność _PKD 63.11.Z_,
14_działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki i podobna działalność _PKD 62.02.Z_,
15_naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych _PKD 95.11.Z_,
16_pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych _PKD 62.09.Z_,
17_pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana _PKD 82.99.Z_,
18_pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane _PKD 85.58. B_,
19_działalność wspomagająca edukację _PKD 85.60. Z_,
20_działalność portali internetowych _PKD 63.12.Z_,
21_pozostałe pośrednictwo pieniężne _PKD 64.19.Z_,
22_pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych _ PKD 66.19.Z_.”

2.W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.”

Jednocześnie, w załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany, o których mowa powyżej – przyjęty na mocy Uchwały nr 7/05.10.2018r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 5 października 2018 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-02, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2019-01-02, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Statut TIM SA - tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 5.10.2018 r.
146 KB