Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM SA

Data sporządzenia

2018-07-19

Raport bieżący nr

29/2018

 

Na podstawie § 5pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd TIM S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 18 lipca 2018r Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS sygn. akt WR.VI.Ns-Rej. KRS/021800/18/918 o zarejestrowaniu przez sąd w dniu 13 lipca 2018 r. zmiany par. 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki dokonanej na podstawie Uchwały nr 24/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu 13 czerwca 2018 r.
W dniu 13 czerwca 2018 r na mocy Uchwały nr 24/13.06.2018r Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA postanowiło co następuje:
„Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8_ Statutu TIM Spółka Akcyjna _przyjętego uchwałą numer 25/ 21.06.2016 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna w dniu 21.06.2016r Repertorium A numer 13252/2016_ Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna uchwala co następuje:
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
” § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:
8. Rada nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród członków rady nadzorczej.
9.Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
1_monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
2_ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3_monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4_monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
5_ przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych”.
2.W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą. „Informację o podjęciu ww. uchwały Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 22/2018r z dnia 14 czerwca 2018r.Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany, o których mowa powyżej – przyjęty na mocy Uchwały nr 25/13.06.2018r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z dnia 13 czerwca 2018 roku.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-07-19, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2018-07-19, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Tekst jednolity Statutu TIM SA uwzględniający zmiany uchwalone przez ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018 r.
145 KB