Rejestracja w KDPW akcji serii E TIM SA

(Emitent – PAP – środa, 29 kwietnia 15:12)

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały nr 155/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28.04.2009r, otrzymanej przez Spółkę w dniu 28.04.2009r.

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki TIM S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych do 620.000 ( sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki TIM S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 20/24.06.2006r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 24 czerwca 2006r., w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 24/11.06.2007r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SA z dnia 11 czerwca 2007r oraz nadać im kod PLTIM0000081, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 .

2. Rejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji, o których mowa w ust. 1, będzie następować w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę TIM S.A. w Krajowym Depozycie wniosku i aneksu do listu księgowego sporządzonego dla tych akcji oraz dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLTIM0000081 akcji, o których mowa w § 1 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji będą każdorazowo przekazywane w drodze komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu KDWP – Agata Rowińska

Członek Zarządu KDPW – Radosław Ignatowicz

 

Raport bieżący nr 16/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2009-04-29 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2009-04-29 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarzadu ds. Handlu

drukuj