Rekomendacja Zarządu TIM S.A. co do podziału zysku za 2021 rok

Data sporządzenia

2022-04-22

Raport bieżący nr

7/2022

 

TIM S.A z siedzibą we Wrocławiu _”TIM S.A.” lub ” Spółka”_. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2022r. Zarząd Spółki sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:

? kwoty w wysokości 44 398 400 zł _słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych_ na dywidendę za 2021 rok, z zastrzeżeniem, iż kwota w wysokości 26 639 040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ wypłacona została w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2021 rok,
? pozostałej części wypracowanego zysku netto na fundusz zapasowy.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w wysokości 26 639 040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, czyli 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 17 759 360 _słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_ pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2021r – 30.06.2021r, natomiast kwota w wysokości 8 879 680 zł _słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych_ pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 32/2021 z dnia 16.11.2021 roku.

Z uwagi na powyższe Zarząd TIM S.A. zwrócił się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały ustalającej dywidendę za rok 2021 r w wysokości 53 278 080 zł _słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy i osiemdziesiąt złotych_ brutto, co daje kwotę w wysokości 2,40 zł _słownie: dwa złote czterdzieści groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję, z czego kwota w wysokości 26.639.040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest: 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję została wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 roku tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021, natomiast kwotę w wysokości 26 639 040 zł _słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych_ brutto, to jest 1,20 zł _słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy_ brutto na 1 _słownie: jedną_ akcję Zarząd TIM S.A. proponuje wypłacić z uwzględnieniem poniższych zasad:

? dzień dywidendy – 27 lipca 2022 roku,
? dzień wypłaty dywidendy – 11 sierpnia 2022 roku.

Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2021 r jest zgodny z Polityką dywidendową TIM S.A. na lata 2021-2023 podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 10/2021 z dnia 22.03.2021r.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyżej wymieniony wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 22 kwietnia 2022 roku pozytywnie go zaopiniowała.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-04-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-04-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj