Rekomendacja Zarządu TIM S.A. odnośnie podziału zysku za 2022 rok

Data sporządzenia

2023-04-24

Raport bieżący nr

19/2023

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2023r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie:

– zysku netto w kwocie 29 968 920 zł _słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych_ na dywidendę za 2022 rok, z zastrzeżeniem, iż ww. kwota wypłacona została akcjonariuszom w dniu 23 grudnia 2022 roku, na mocy uchwały Zarządu TIM S.A. nr 1/Z/16.11.2022r podjętej w dniu 16 listopada 2022 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec 2022 roku,

– pozostałej części wypracowanego zysku netto na kapitał zapasowy.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. podał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 16.11.2022 roku.

Wniosek Zarządu TIM S.A. o podział zysku wypracowanego w 2022 r jest zgodny z informację Zarządu TIM S.A. dotyczącą wypłaty dywidendy za 2022 rok podaną do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 15/2023 z dnia 27 marca 2023 roku.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyżej wymieniony wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 24 kwietnia 2023 roku pozytywnie go zaopiniowała.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-04-24, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-04-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj