Rekomendacja Zarządu TIM S.A. odnośnie podziału zysku za 2023 rok

Data sporządzenia

2024-04-22

Raport bieżący nr

22/2024

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _ „TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024r. sporządził wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z którym Zarząd TIM S.A. wnosi o przeznaczenie całości wypracowanego w 2023 roku zysku netto na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyżej wymieniony wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 22 kwietnia 2024 roku pozytywnie go zaopiniowała.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2024-04-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2024-04-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj