Rekomendacja Zarządu TIM S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rok

Data sporządzenia

2020-04-17

Raport bieżący nr

12/2020

 

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podział zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym TIM S.A. sporządzonym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku w następujący sposób:

– kwota w wysokości 5.549.800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ przeznaczona zostanie na dywidendę, z zastrzeżeniem iż wyżej wymieniona kwota wypłacona została w dniu 20 grudnia 2019 roku tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 rok,
– pozostała część wypracowanego zysku netto przeznaczona zostanie na fundusz dywidendowy.

Zarząd TIM S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku wypłacona została zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 17.759.360 zł _słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych_ brutto, czyli 0,80 zł _słownie: osiemdziesiąt groszy_ brutto na jedną akcję, z czego kwota w wysokości 5.549.800 zł _słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych_ pochodziła z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 01.01.2019 roku – 30.06.2019 roku, zaś kwota w wysokości 12.209.560 zł _słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych_ pochodziła ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Informację o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Zarząd TIM S.A. przekazał do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 36/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszy wniosek został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 17 kwietnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd TIM S.A. wniosek, o którym mowa powyżej.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-04-17, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2020-04-17, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj