Rezygnacja biegłego rewidenta z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TIM SA za 2009r.

(Emitent – PAP – środa, 5 sierpnia 11:25)

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 20 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U 209, nr 33 poz 259) niniejszym informuje, iż w dniu 04.08.2009r otrzymał pismo informujące o rezygnacji firmy ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TIM SA za 2009r. ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wybrana została przez Radę Nadzorczą TIM SA w dniu 23.04.2009r do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TIM SA za 2009r ( raport bieżący nr 14/2009 z dnia 25.04.2009r), po raz szósty z rzędu, bowiem pierwsza umowa zawarta została przez TIM SA z firmą ELIKS Audytorska Sp. z o.o. w dniu 25.11.2004r.

Przyczyną rezygnacji firmy ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu są wątpliwości interpretacyjne dotyczące postanowień art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 07.05.2009r o biegłych rewidentah i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649) , który określa co następuje: „Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.” Ustawa , o której mowa powyżej została uchwalona po dokonaniu wyboru firmy ELIKS Audytorska Sp. z o.o. przez Radę Nadzorczą TIM SA.

Zdaniem firmy ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w chwili obecnej przepisy ww. ustawy pozostawiają nie wyjaśnionym pytanie, czy liczenie ww. pięcioletniego okresu wykonywania czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez kluczowego biegłego rewidenta należy liczyć od dnia wejścia w życie ustawy (w oparciu o twierdzenie, że prawo nie działa wstecz), czy od dnia zawarcia pierwszej umowy o badanie / przegląd sprawozdania finansowego z tą jednostką (w przypadku TIM S.A. byłaby to data 25.11.2004 r.), w której wykonywał on czynności rewizji finansowej jako kluczowy biegły rewident. Z uwagi na powyższe, w celu uniknięcia ryzyka, iż wykonane przez Spółkę ELIKS Audytorska Sp. z o.o. badanie sprawozdania finansowego TIM S.A. za 2009 r., zostałoby uznane za dokonane z naruszeniem art. 89 ust. 1 ww. ustawy, z trudnymi do przewidzenia tego konsekwencjami tak dla TIM S.A., jak i dla ELIKS Audytorskiej spółki z o.o., firma ELIKS Audytorska Sp. z o.o. zdecydowała się skierować na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA pismo, w którym rezygnuje z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TIM S.A. za 2009 r. W czasie pięcioletniej współpracy pomiędzy TIM S.A. a ELIKS Audytorska spółka z o.o. nie zdarzył się przypadek rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych TIM S.A., nie wystąpiły również rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badań, przeglądów lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badań, przeglądów lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych TIM S.A.

W dniu 04.08.2009r Rada Nadzorcza TIM SA przyjęła do wiadomości rezygnację firmy ELIKS Audytorska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego TIM SA za 2009r.

Pismo, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Rezygnacja ELIKS Audytorska Sp. z o.o. [PDF]

 

Raport bieżący nr 36/2009

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-05 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki

2009-08-05 Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu

drukuj