Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA

Data sporządzenia

2014-05-13

Raport bieżący nr

15/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r., Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12.05.2014r Pan Marek Świętoń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.

W dniu 03.04.2014r Pan Marek Świętoń poinformował Radę Nadzorczą i Zarząd TIM SA o zamiarze złożenia rezygnacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Spółka przekazała powyższą informację do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 7/2014r z dnia 04.04.2014r.

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-05-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-05-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj