Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA

Data sporządzenia

2018-12-18

Raport bieżący nr

53/2018

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w wyniku rozliczenia w dniu 18 grudnia 2018 roku przymusowego wykupu akcji _”Przymusowy Wykup”_ Rotopino.pl S.A.. z siedzibą w Bydgoszczy _”Rotopino.pl S.A.”_ Spółka nabyła 87 249 _słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć_ akcji Rotopino.pl S.A.. stanowiących 0,87% kapitału zakładowego Rotopino.pl SA. i uprawniających do wykonywania 0,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A..
Informację o ogłoszeniu przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl S.A. Spółka podała do publicznej wiadomości w dniu 13 grudnia 2018 r w raporcie bieżącym nr 51/2018.
Po rozliczeniu Przymusowego Wykupu Spółka posiada łącznie 10.000.000 _słownie: dziesięć milionów _ akcji Rotopino.pl SA., co odpowiada 100% kapitału zakładowego Rotopino.pl S.A. i uprawnia do wykonywania 10.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A., co stanowi 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Rotopino.pl S.A..

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2018-12-18, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2018-12-18, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj