Rozpoczęcie procedury zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl SA - spółki zależnej TIM SA

Data sporządzenia

2019-01-24

Raport bieżący nr

4/2019

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w konsekwencji dokonywanego przeglądu opcji strategicznych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 22.03.2018r, w związku ze zrealizowanym przymusowym wykupem akcji Rotopino.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy, w wyniku którego TIM SA jest właścicielem 100 % akcji Rotopino.pl SA, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2018 z dnia 18.12.2018 r, Zarząd TIM SA rozpoczął procedurę zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl SA i wycofania akcji ww spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
W dniu 24.01.2019 r Zarząd TIM SA działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2018, poz 512_ wystąpił do spółki Rotopino.pl SA z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino.pl SA i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rotopino.pl SA uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl SA i wycofania akcji spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz punktu dotyczącego kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rotopino. pl SA.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-01-24, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
2019-01-24, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj