Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Data sporządzenia

2022-08-22

Raport bieżący nr

23/2022

 

Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż dniu 22 sierpnia 2022 roku podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości Grupy Kapitałowej TIM.
Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy TIM S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu TIM S.A.
W najbliższym czasie Zarząd TIM S.A. planuje zawrzeć umowy z doradcą finansowym oraz doradcą prawnym, którzy wesprą Zarząd w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd TIM S.A. informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie została podjęta i nie ma pewności czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto Zarząd TIM S.A. informuje, iż bez podejmowania przez Spółkę jakichkolwiek działań inicjujących, Spółka otrzymała od zewnętrznych podmiotów zainteresowanych Grupą Kapitałową TIM wyrazy gotowości rozpoczęcia dyskusji dotyczących przyszłości Grupy Kapitałowej TIM. Zarząd TIM S.A. dokona analizy tych wyrazów gotowości rozpoczęcia rozmów oraz ewentualnych innych działań, które mogą wynikać z przeglądu opcji strategicznych.
W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych Grupa Kapitałowa TIM, będzie kontynuowała realizację swojego planu operacyjnego oraz wdrażania aktualnej strategii biznesowej.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2022-08-22, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2022-08-22, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj