Skonsolidowany raport kwartalny

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.09.2016 –
4,3688 PLN; 30.09.2015- 4,1585 PLN; 31.12.2015- 4,1848 PLN; kurs
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2016-4,3120 PLN;
30.09.2015- 4,2386 PLN; 31.12.2015 – 4,2615 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 484045 409372 110796 98442
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6033 964 1381 232
III. Zysk (strata) brutto 5533 275 1266 66
IV. Zysk (strata) netto 3858 347 883 83
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 28 (118) 6 (28)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5515) (7231) (1262) (1739)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3205 (6071) 733 (1460)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3497) 11888 (800) 2859
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (5807) (1414) (1329) (340)
X. stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.09.2016 stan  na 31.12.2015
XI. Aktywa, razem 347344 319703 80553 75021
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173183 149401 40163 35058
XIII. Zobowiązania długoterminowe 20936 9872 4854 2317
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 152247 139529 35309 32741
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 170108 166276 39450 39018
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 5148 5209
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,17 0,02 0,04
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,02 0,14
XXI. Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,74 7,49 1,75 1,76
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,74 7,49 1,75 1,76
XXIV. TIM SA 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449131 382159 102804 91898
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7396 1308 1693 315
XXVII. Zysk (strata) brutto 7118 762 1629 183
XXVIII. Zysk (strata) netto 5169 771 1183 185
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 (5468) 80 (1315)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5042 (5927) 1154 (1425)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15576) 11888 (3565) 2859
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (10184) 493 (2331) 119
XXXIII. stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015
XXXIV. Aktywa, razem 326000 311942 75603 73200
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151400 142511 35111 33442
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 4170 8270 967 1941
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 147230 134241 34144 31501
XXXVIII. Kapitał własny jednostki dominującej 174600 169431 40492 39759
XXXIX. Kapitał zakładowy 22199 22199 5148 5209
XL. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XLI. 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,03 0,05
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,03 0,05
XLIV. stan na 30.09.2016 r. stan na 31.12.2015 r. stan na 30.09.2016 r. stan na 31.12.2015 r.
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,87 7,63 1,83 1,79
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,87 7,63 1,83 1,79

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za III kwartał 2016 r. [PDF]

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TIM za III kwartał 2016 r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2016-11-14, Artur Piekarczyk – Prezes Zarządu
2016-11-14, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj