Skonsolidowany raport kwartalny

Po trzech kwartałach 2012 r., Grupa Kapitałowa TIM osiągnęła przychody w wysokości 259 758 tys. PLN, notując tym samym spadek sprzedaży o 8% w stosunku do wyników za trzy kwartały roku ubiegłego. Decydujące znaczenie miały wyniki podmiotu dominującego, tj. TIM SA.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj