Skonsolidowany raport kwartalny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 449 72 554 24 454 17 383
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 988) (2 501) (1 191) (599)
III. Zysk (strata) brutto (4 985) (2 261) (1 190) (540)
IV. Zysk (strata) netto (5 377) (1753) (1 283) (420)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 41 10
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 378) (14 507) (568) (3476)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 076 (590) 496 (141)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 055 3 704 252 887
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 753 (11 393) 180 (2 730)
X. Aktywa, razem 271 789 249 870 65 157 59 815
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 666 54 780 21 496 13 113
XII. Zobowiązania długoterminowe 5 688 4 839 1 364 1 158
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 83 978  49 941 20 132 11 955
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 177 715 190 126 42 604 45 513
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 322 5 314
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,08) (0,06) (0,02)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,08) (0,06) (0,02)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,01 8,56 1,92 2,05
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,01 8,56 1,92 2,05
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 471 66 458 22 789 15 923
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 968)  (2 631) (1 186) (630)
XXIII. Zysk (strata) brutto (4 979) (2 434) (1 188) (583)
XXIV. Zysk (strata) netto (5 367) (1 918) (1 281) (460)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 122) (13 009) (507) (3 117)
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 438) (525)  (343) (126)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 055 3 704 252 887
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (2 505) (9 830) (598) (2 355)
XXIX. Aktywa, razem 262 715 241 083 62 982 57 711
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 83 297 49 366 19 969 11 817
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 024 3 223 965 772
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 273 46 143 19 004 11 046
XXXIII. Kapitał własny 179 418 191 717 43 012 45 894
XXXIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 22 199 22 199
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,08) (0,06) (0,02)
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,24) (0,08) (0,06) (0,02)
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,01 8,56 1,92 2,05
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,01 8,56 1,92 2,05
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny ( 2014r) 4,1894 PLN, (2013r) 4,1738 PLN; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego (31.03.2014r ) 4,1713 PLN, (31.03.2013r ) 4,1774 PLN.

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe TIM SA sporządzone na dzień 31.03.2014 r. [PDF]

Informacja dodatkowa [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2014-05-15, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2014-05-15, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj