Skonsolidowany raport kwartalny

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 31.03.2015- 4,0890 PLN, 31.03.2014r- 41713
PLN;31.12.2014-4,2623PLN. kurs średnioroczny (31.03.2015)- 4,1489PLN;
(31.03.2014 )-4,1894PLN,(31.12.2014)-4,1893PLN.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123621 102449 29796 24454
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (88) (4988) (21) (1191)
III. Zysk (strata) brutto (224) (4985) (54) (1190)
IV. Zysk (strata) netto 267 (5377) 64 (1283)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (9) (2)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (622) (2378) (150) (568)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1313) 2076 (316) 496
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1072 1055 258 252
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (863) 753 (208) 180
X. stan na 31.03.2015 stan na 31.12.2014 stan na 31.03.2015 stan  na 31.12.2014
XI. Aktywa, razem 301468 282867 73727 66365
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 135003 116664 33016 27371
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6906 5794 1689 1359
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 128097 110870 31327 26012
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 162396 162124 39715 38037
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 5429 5208
XVII. 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.03.2014
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,01 (0,24) (0,06)
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 (0,24) (0,06)
XXI. Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014 Stan na 31.03.2015 Stan na 31.03.2014
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,32 7,30 1,79 1,71
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,32 7,30 1,79 1,71
XXIV. TIM SA 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.03.2015 01.01.2014-31.12.2014
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 114714 95471 27649 22789
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (151) (4968) (36) (1186)
XXVII. Zysk (strata) brutto (243) (4979) (59) (1188)
XXVIII. Zysk (strata) netto 234 (5367) 56 (1281)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 332 (2122) 80 (507)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1499) (1438) (361) (343)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1072 1055 258 252
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem (95) (2505) (23) (598)
XXXIII. stan na 31.03.2015 stan na 31.12.2014 stan na 31.03.2015 stan na 31.12.2014
XXXIV. Aktywa, razem 294478 275602 72017 64660
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 129213 110571 31600 25942
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 5304 4192 1297 984
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 123909 106379 30303 24958
XXXVIII. Kapitał własny 165265 165031 40417 38719
XXXIX. Kapitał zakładowy 22199 22199 5429 5208
XL. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XLI. 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2014-31.12.2014
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 (0,24) 0,00 (0,06)
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 (0,24) 0,00 (0,06)
XLIV. stan na 31.03.2015 r. stan na 31.03.2014 r. stan na 31.03.2015 r. stan na 31.03.2014 r.
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,44 7,43 1,82 1,74
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,44 7,43 1,82 1,74

Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za I kwartał 2015 r. [PDF]

Informacja dodatkowa za I kwartał 2015 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-05-13, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2015-05-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj