Skonsolidowany raport kwartalny

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 30.09.2015-4,1585; 30.09.2014- 4,1803; 31.12.2014- 4,1893: kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2015- 4,2386; 30.09.2014-4,1755; 31.12.2014- 4,2623.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
3
kwartał(y) narastająco / 2015
okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3
kwartał(y) narastająco
/ 2015
okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 408898 381086 98328 91162
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 964 (9320) 232 (2230)
III. Zysk (strata) brutto 275 (9478) 66 (2267)
IV. Zysk (strata) netto 347 (7959) 83 (1904)
V. Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli (118) (14) (28) (3)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (7231) (12234) (1739) (2927)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6071) (6578) (1460) (1574)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11888 17593 2859 4209
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (1414) (1219) (340) (292)
X. stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.09.2015 stan  na 31.12.2014
XI. Aktywa, razem 332298 282867 78398 66365
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 165749 116664 39105 27371
XIII. Zobowiązania długoterminowe 8306 5794 1960 1359
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 157443 110870 37145/td> 26012
XV. Kapitał własny jednostki dominującej 162588 162124 38359 38037
XVI. Kapitał zakładowy 22199 22199 5237 5208
XVII. 22199 22199 22199 22199
XVIII. 01.01.2015-30.09.2015 01.07.2014-30.09.2014 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,02 (0,36) (0,09)
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 (0,36) (0,09)
XXI. Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014 Stan na 30.09.2015 Stan na 31.12.2014
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,32 7,30 1,73 1,71
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,32 7,30 1,73 1,71
TIM SA
XXIV. 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 381685 359260 91784 85941
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1308 (9250) 315 (2213)
XXVII. Zysk (strata) brutto 762 (9403) 183 (2249)
XXVIII. Zysk (strata) netto 771 (7857) 185 (1880)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5468) (10748) (1315) (2571)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5927) (10210) (1425) (2442)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11888 18200 2859 4354
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 493 (2758) 119 (660)
XXXIII. stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014 stan na 30.09.2015 stan na 31.12.2014
XXXIV. Aktywa, razem 326597 275602 77053 64660
XXXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 160795 110571 37936 25942
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 6704 4192 1582 984
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 154091 106379 36354 24958
XXXVIII. Kapitał własny 165802 165031 39117 38719
XXXIX. Kapitał zakładowy 22199 22199 5237 5208
XL. Liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
XLI. 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2014-30.09.2014
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 (0,35) 0,01 (0,08)
XLIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 (0,35) 0,01 (0,08)
XLIV. stan na 30.09.2015 r. stan na 30.09.2014 r. stan na 30.09.2015 r. stan na 30.09.2014 r.
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 7,47 7,43 1,76 1,74
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 7,47 7,43 1,76 1,74
XLVII. Rozwodniona liczba akcji (w tys. szt.) 22199 22199

Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK TIM za III kwartał 2015 r. [PDF]

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. [PDF]

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2015-11-13, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2015-11-13, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj