Skonsolidowany raport kwartalny

 

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 259 758 281 387 61 924 69 628
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 275 10 628 66 2 630
III. Zysk (strata) brutto 1 563 11 766 373 2 911
IV. Zysk (strata) netto 1 217 9 428 290 2 333
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 102 24
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 880 14 383 7 600 3 559
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 18 212 1 241 4 342 307
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20 648) (13 375) (4 922) (3 310)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 29 444 2 249 7 019 557
X. Aktywa, razem 270 612 284 311 65 782 64 452
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 74 280 83 488 18 056 18 926
XII. Zobowiązania długoterminowe 4 469 2 171 1 086 492
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 69 811 81 317 16 970 18 434
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 191 437 200 823 46 535 45 526
XV. Kapitał zakładowy 22 199 21 790 5 396 4 940
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 21 790 22 199 21 790
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,43 0,01 0,11
XVIII. 0,05 0,42 0,01 0,10
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,62 9,22 2,10 2,09
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,62 9,04 2,10 2,05
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,60 0,55 0,14 0,14
Dane dla jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 239 895 281 387 57 189 69 628
XXIII. Zysk (strata) z dzialalności operacyjnej 41  10 628 10 2 630
XXIV. Zysk (strata) brutto 1 241 11 766 296  2 911
XXV. Zysk (strata) netto 992 9 428  236 2 333
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 587 14 383 7 530 3 559
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 000 1 241 2 861 307
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 683) (13 375) (3 500) (3 310)
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem  28 904  2 249 6 890  557
XXX. Aktywa, razem 265 032 284 311  64 425 64 452
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 819 83 488 17 458 18 926
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 2 842 2 171 691 492
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe  68 977 81 317 16 767 18 434
XXXIV. Kapitał własny 193 213 200 823  46 967 45 526
XXXV. Kapitał zakładowy 22 199  21 790  5 396 4 940
XXXVI. Liczba akcji (w tys. szt.)  22 199 21 790 22 199 21 790
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,43 0,01 0,11
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,42 0,01 0,11
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję akcję (w zł/EUR) 8,70 9,22 2,12 2,09
XL. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) 8,70  9,04 2,12 2,05
XLI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)  0,60 0,55  0,14 0,14
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny: 2012 r. – 4,1948 zł ; 2011 r.- 4,0413 zł; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 30.09.2012 r. – 4,1138 zł; 30.09.2011 r. – 4,4112 zł
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za III kw. 2012 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK TIM za III kw. 2012 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2012-11-13, Artur Piekarczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu
2012-11-13, Maciej Posadzy – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
drukuj