Skonsolidowany raport półroczny

Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM

Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego TIM SA

Grupa Kapitałowa TIM – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2019-30.06.2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2019 r.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2019-09-11, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2019-09-11, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku
7 MB