Skonsolidowany raport półroczny

Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r. [PDF]

Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r. [PDF]

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2023 r. [PDF]

Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM za I półrocze 2023 r. [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2023-09-20, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2023-09-20, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

POBIERZ CAŁY RAPORT W JEDNYM PLIKU ZIP
drukuj
zip
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku
3 MB