Skonsolidowany raport półroczny

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE
DANE FINANSOWE
w tys. PLN w tys. EUR
I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2013 I półrocze 2012
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154 210 173 675 36 595 41 110
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 864) (416) (1 154) (98)
III. Zysk (strata) brutto (4 422) 380 (1 049) 90
IV. Zysk (strata) netto (3 891) 337 (923) 80
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 63 94 15 22
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 234) 16 661 (2 666) 3 944
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 026) 20 045 (481) 4 745
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 273 (4 837) 302 (1 145)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (11 987) 31 869 (2 845) 7 544
X. Aktywa, razem 252 255 275 664 58 268 64 690
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 966 77 721 14 313 18 239
XII. Zobowiązania długoterminowe 6 741 4 231 1 557 993
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 225 73 490 12 756 17 246
XIV. Kapitał własny jednostki dominującej 185 303 191 165 42 803 44 861
XV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 128 5 209
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,18) 0,01 (0,04) 0,00
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,18) 0,01 (0,04) 0,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,35 8,61 1,93 2,02
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,35 8,61 1,93 2,02
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 484 159 966 33 337 37 865
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 059) (669) (1 201) (158)
XXIII. Zysk (strata) brutto (4 750) 99 (1 127) 23
XXIV. Zysk (strata) netto (4 145) 134 (984) 32
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 779) 15 596 (2 321) 3 692
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 866) 16 749 (443) 3 965
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 273 (1 772) 302 (419)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem (10 372) 30 573 (2 461) 7 237
XXIX. Aktywa, razem 244 193 266 546 56 406 62 550
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 366 74 600 13 251 17 506
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 5 049 2 609 1 166 612
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 52 317 71 991 12 085 16 894
XXXIII. Kapitał własny 186 827 191 946 43 155 45 044
XXXIV. Kapitał zakładowy 22 199 22 199 5 128 5 209
XXXV. Liczba akcji (w tys. szt.) 22 199 22 199 22 199 22 199
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,19) 0,01 (0,05) 0,00
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,19) 0,01 (0,05) 0,00
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,42 8,65 1,94 2,03
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,42 8,65 1,94 2,03
Zastosowane do przeliczeń kursy EUR: kurs średnioroczny w pierwszym półroczu 2013- 4,2140 PLN, kurs średniorczny w pierwszym półroczu 2012 – 4,224; kurs ostatniego dnia sprawozdawczego tj. 30.06.2013r – 4,3292 PLN, 30.06.2012r – 4,2613 PLN.

Oświadczenie Zarządu TIM SA w sprawie półrocznego skróconego sprawozdania finansowego TIM SA i półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM [PDF]

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za okres od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku [PDF]

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2013 roku [PDF]

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku [PDF]

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku [PDF]

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2013-08-30, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2013-08-30, Artur Piekarczyk – Członek Zarządu
2013-08-30, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2013-08-30, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu
drukuj